Regulamin prenumeraty

 

Regulamin oferty prenumeraty czasopisma „Notatnik Teatralny” wydawanego przez Wrocławski Dom Literatury

§1. Definicje

 1. Na zasadach i warunkach określonych w niniejszym Regulaminie Wrocławski Dom Literatury (dalej jako: WDL) umożliwia zawarcie umowy sprzedaży prenumeraty pisma „Notatnik Teatralny” (dalej jako „pismo”).
 2. Przez użyte w Regulaminie wyrażenia należy rozumieć:

a) Wydawca: Wrocławski Dom Literatury wpisany do Rejestru Instytucji Kultury pod numerem 39/2016 z siedzibą przy ul. Przejście Garncarskie 2, 50-107 Wrocław, NIP: 8971818500, REGON: 363380731;

b) Zamawiający: pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub – niepełnoletnia osoba fizyczna, która ukończyła lat 13, zawierająca umowę prenumeraty za zgodą jej opiekuna prawnego lub – pełnoletnia osoba fizyczna częściowo ograniczona w zdolności do czynności prawnych, zawierająca umowę prenumeraty za zgodą jej opiekuna prawnego. Zamawiającym może być także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – przy czym postanowienia niniejszego regulaminu dotyczące konsumentów mają zastosowanie wyłącznie do osób fizycznych będących konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.

c) Umowa prenumeraty – zawierana na czas określony. Na podstawie niniejszego Regulaminu umowa pomiędzy WDL a Zamawiającym, na mocy której WDL zobowiązuje się dostarczać numery wydawanego przez siebie, ukazującego się cyklicznie „Notatnika Teatralnego”, za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. lub innego operatora pocztowego, a Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty, w określonym terminie, w całości, ceny (w przypadku wysyłki za granicę wraz z kosztami przesyłki). Koszty wysyłki w przypadku prenumeraty wykupionej do 31 grudnia 2023 roku na terenie kraju pokrywa WDL, w przypadku prenumerat zamówionych w roku 2024 część kosztów wysyłki w wysokości 5 zł za jedną przesyłkę pokrywa Zamawiający. W przypadku zamówienia prenumeraty z wysyłką za granicę, koszty wysyłki pokrywa w całości Zamawiający.

d) Strona internetowa WDL – oznacza stronę internetową pisma tj. „Notatnika Teatralnego, prowadzoną przez WDL pod adresem internetowym: www.notatnikteatralny.pl.

 • §2. Informacje ogólne
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania i realizowania prenumeraty „Notatnika Teatralnego” wydawanego i sprzedawanego przez WDL.
 2. Przedmiotem oferty prenumeraty jest dostawa pod wskazany adres z góry określonej
  w ofercie liczby kolejnych numerów wydawniczych „Notatnika Teatralnego”. Oferta
  prenumeraty składa się w roku 2024 z czterech (4) numerów „Notatnika Teatralnego", przy
  czym pismo pojawi się na rynku 3 razy: pojedyncze zeszyty ukażą się w marcu (nr 94) i w
  grudniu (nr 97), a w czerwcu ukaże się zeszyt podwójny (nr 95/96). Zeszyty marcowy (nr 94) i
  grudniowy (nr 97) będą kosztowały po 29 zł, a podwójny numer czerwcowy (nr 96-97) 41 zł.
 3. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do wszystkich Zamawiających składających zamówienia. Każdy Zamawiający prenumeratę pisma jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem i przestrzegania jego postanowień.
 4. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki przedstawione w niniejszym Regulaminie.
 • §3. Zamówienia prenumeraty
 1. WDL udostępnia „Notatnik Teatralny” do prenumeraty na następujących zasadach: Do
  ostatniego dnia obecności w sprzedaży zeszytu numer 94 można zamówić komplet czterech
  numerów wydanych w roku 2024. Od dnia kolejnego w prenumeracie dostępne będą numery
  95/96 oraz 97, a od ostatniego dnia sprzedaży numeru 95/96 zamówienie prenumeraty nie
  będzie już możliwe. Prenumerata czasopisma może być rozpoczęta w dowolnym momencie i
  obejmować aktualne lub kolejne numery wydawnicze, zgodnie z ofertą WDL. Informacja o
  dostępności poszczególnych numerów w prenumeracie będzie aktualizowana na bieżąco na
  stronie internetowej notatnikteatralny.pl.
 2. Złożenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty jest jednoznaczne z zawarciem Umowy prenumeraty.
 3. Zamówienie można złożyć za pośrednictwem formularza dostępnego na Stronach internetowych WDL pod adresem internetowym: notatnikteatralny.pl lub wydawnictwowarstwy.pl lub drogą mailową, pisząc na adres prenumerata@notatnikteatralny.pl.
 4. Okres, na który realizowane są Zamówienia stanowi jednocześnie czas trwania umowy.
 5. WDL zastrzega, że nie rozpocznie realizacji usługi prenumeraty przed pokryciem przez Zamawiającego całej opłaty z tytułu Zamówienia, zgodnie z § 3. Pierwszy zeszyt zamówionej prenumeraty zostanie wysłany do Zamawiającego dopiero po zaksięgowaniu wpłaty na koncie WDL.
 6. Zamówienia przez stronę internetową:

W przypadku dokonywania przez Zamawiającego zamówienia poprzez stronę internetową, o ile inaczej nie przewidziano w pozostałych postanowieniach Regulaminu, obowiązuje następująca procedura:

 1. Przy zamawianiu prenumeraty za pośrednictwem Strony internetowej WDL, przed skorzystaniem z przycisku „zamawiam z obowiązkiem zapłaty”, należy wypełnić formularz zamówienia, w tym wskazać zamawianą opcję prenumeraty, o ile WDL przewidział różne jej opcje oraz zaakceptować Regulamin
 2. Złożenie zamówienia na Stronie internetowej WDL następuje po określeniu przez Zamawiającego szczegółów zamówienia, przy użyciu przycisku „zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 3. Potwierdzenie przez WDL treści zamówienia i jego przyjęcia do realizacji, w formie mailowej z podaniem linku do strony, gdzie niniejszy Regulamin jest zamieszczony;
 4. wykonanie punktów 1.-3. oznacza skuteczne zawarcie umowy pomiędzy Zamawiającym a Wydawcą
 1. WDL jako administrator nie kontroluje ani nie weryfikuje danych identyfikacyjnych Zamawiających podanych przez Zamawiających w trakcie procesu składania zamówienia. Zamawiający oświadcza, że dane podawane przez niego podczas procesu składania zamówienia są prawdziwe. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach mogących wzbudzać uzasadnione podejrzenie o podaniu nieprawdziwych danych, WDL może uzależnić przyjęcie zamówienia Zamawiającego od uwiarygodnienia podanych przez niego danych. Zamawiający jest zobowiązany do aktualizacji danych niezbędnych do realizacji zamówienia i niezwłocznego informowania WDL o każdorazowej zmianie tych danych, które mają wpływ na prawidłową realizację zamówienia.
 2. Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność „Notatnika Teatralnego””. W przypadku, gdy całość lub część zamówienia nie będzie dostępna, WDL poinformuje Zamawiającego o tym fakcie, z prośbą o podjęcie decyzji, dotyczącej dalszego postępowania w sprawie realizacji zamówienia. Brak decyzji Zamawiającego co do sposobu realizacji jego zamówienia po upływie 7 dni od uzyskania ww. informacji od WDL jest równoznaczny z odstąpieniem od realizacji zamówienia przez Zamawiającego. Jeśli Zamawiający dokonał już zapłaty, WDL zwróci Zamawiającemu opłaconą należność w części proporcjonalnej do niezrealizowanego zamówienia w terminie do 14 (czternastu) dni od anulowania zamówienia.
 3. WDL zastrzega sobie prawo do korzystania z podanego przez Zamawiającego adresu e-mail do komunikacji z Zamawiającym w celach związanych z realizacją złożonego zamówienia.
 • §4. Ceny prenumeraty i sposoby płatności
 1. Ceny prenumeraty są cenami brutto, wyrażonymi w złotych polskich, w które wliczony jest podatek VAT w ustawowo obowiązującej wysokości. Ceny podawane na Stronie internetowej, oraz materiałach promocyjnych i informacyjnych WDL są wiążące w chwili złożenia przez Zamawiającego zamówienia, pod warunkiem, że w ww. źródłach nie zawarto wprost ograniczeń czasowych ważności prezentowanych ofert i ich cen.
 2. Koszt dostawy zamówienia pod wskazany przez Zamawiającego adres jest pokrywany przez WDL. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia, uwzględniającej koszt zamówionej prenumeraty jest przedstawiana Zamawiającemu w ramach składanego zamówienia oraz w potwierdzeniu przyjęcia złożonego zamówienia.
 3. Informacje o dostępnych sposobach płatności znajdują się każdorazowo w:
  1. formularzu zamówienia – w przypadku zamówienia przez Stronę internetową
  2. w potwierdzeniu treści zamówienia przesyłanym drogą mailową – w przypadku zamówienia przez e-mail.
 4. WDL każdorazowo zobowiązany jest do uzyskania wyraźnej zgody Zamawiającego (konsumenta) na każdą dodatkową płatność, wykraczającą poza uzgodnione wynagrodzenie za wykonanie obowiązków umownych wskazanych w zamówieniu. Zgoda może zostać wyrażona najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania umową.
 5. Brak zaksięgowania wpłaty na koncie WDL za zamówioną prenumeratę w terminie 30 dni od złożenia zamówienia powoduje automatyczne anulowanie zamówienia.
 6. WDL zastrzega sobie możliwość zmiany cen oraz możliwość stosowania okresowych promocji lub udzielania rabatów.
 7. Zmiany obowiązują od dnia wejścia w życie zmienionego Regulaminu. Zmiany będą obowiązywać, po ich wejściu w życie, tj. od 3 dnia od publikacji Regulaminu. Zmiany w zakresie opłat lub cen nie mają wpływu na wysokość wynagrodzenia WDL z tytułu umów zawartych przed wejściem w życie zmian w Regulaminie, za dostawę numerów pisma wydanych do dnia zmiany, z zastrzeżeniem prawa Zamawiającego rozwiązania umowy na zasadach wskazanych w pkt. 9 3.
 8. Promocje WDL nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji lub informacje o niej nie stanowią inaczej.
 • §5. Koszty wysyłki i dostawa
 1. Wysyłka prawidłowo zamówionych numerów wydawniczych „Notatnika Teatralnego” odbywa się po przyjęciu zamówienia do realizacji i zgodnie z harmonogramem wydawniczym.
 2. W przypadku zmian w harmonogramie wydawniczym polegających na połączeniu dwóch lub większej liczby numerów wydawniczych czasopisma w jeden zeszyt, zamówiona prenumerata ulega zmianie w taki sposób, aby deklarowana w ofercie liczba numerów wydawniczych została zrealizowana.
 3. Zamówione pismo będzie dostarczane za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innego operatora pocztowego przesyłkami rejestrowanymi. Każdy numer wydawniczy czasopisma w ofercie prenumeraty wysyłany jest na wskazany adres.
 4. Czas dostawy zależy od aktualnie obowiązującego Regulaminu Poczty Polskiej S.A. lub innego operatora pocztowego dla określonej kategorii przesyłek. Wydawca dokłada najwyższych starań przy doręczaniu przedmiotu umowy, nie ma jednak wpływu na sposób i terminy realizacji doręczeń przez Pocztę Polską lub innego operatora.
 • §6. Odstąpienie od Umowy i zwrot prenumeraty
 1. Zamawiającemu będącemu konsumentem w świetle ustawy o prawach konsumenta przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży prenumeraty.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży rozpoczyna się od dnia, w którym pierwszy z numerów wydawniczych objętych prenumeratą został skutecznie dostarczony do Zamawiającego.
 3. Prawo do odstąpienia od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i ponoszenia kosztów, wygasa po upływie 14 (czternastu) dni od dnia doręczenia Kupującemu pierwszego zamówionego numeru pisma.
 4. Jeżeli Konsumentowi przed złożonym przez niego odstąpieniem od umowy wysłany został egzemplarz pisma, Konsument ma obowiązek zwrócić go WDL niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, w tym wysyłki egzemplarza do siedziby WDL. Konsument składając zamówienie z obowiązkiem zapłaty potwierdza zapoznanie z się z w/w postanowieniem Regulaminu w zakresie obowiązku pokrycia kosztów zwrotu przedmiotu umowy w razie wykonania przez niego ustawowego prawa odstąpienia.
 5. Zwrot wszystkich należności wynikających z odstąpienia od umowy, następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, przelewem na konto wskazane przez Zamawiającego, przy czym WDL może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Zamawiającego do chwili otrzymania z powrotem wysłanego w ramach prenumeraty zeszytu lub dostarczenia przez Zamawiającego  dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Oświadczenie o odstąpieniu Zamawiający może złożyć na formularzu, którego wzór znajduje się na ostatniej stronie niniejszego regulaminu.
 7. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości pisma będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania pisma.
 8. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.

§7. Czas trwania Umowy

 1. Umowa o prenumeratę jest zawierana na czas realizacji prenumeraty, a Zamawiającemu przysługuje prawo do rezygnacji z umowy w każdym momencie jej trwania, począwszy od momentu dostarczenia mu pierwszego numeru zamówionego pisma. Rezygnacja dotyczy numerów czasopisma, które w momencie rezygnacji nie zostały jeszcze wysłane do Zamawiającego. W tej sytuacji Zamawiającemu zwracane są środki proporcjonalnie do wartości niedostarczonych numerów pisma w ramach zamówionej prenumeraty. Powyższe nie pozbawia Zamawiającego prawa do odstąpienia od umowy na warunkach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa i § 5 niniejszego Regulaminu.
 • §8. Reklamacje i pytania
 1. Reklamacje i pytania dotyczące w szczególności realizacji zamówienia i zakupionej prenumeraty, w tym jej niezgodności z zamówieniem i z tytułu rękojmi za wady, powinny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres email: prenumerata@notatnikteatralny.pl lub listownie na adres WDL.
 2. W przypadku uszkodzenia pisma w trakcie dostawy lub niedostarczenia egzemplarza pisma, WDL wyśle zamówiony egzemplarz ponownie, niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszenia reklamacyjnego.
 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej adres elektroniczny lub listowny oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń. Reklamacje dotyczące nieotrzymania pisma w prenumeracie mogą być ponadto zgłaszane w formie telefonicznej pod numerem telefonu 883 676 612 oraz powinny być zgłaszane w terminie do 14 dni, licząc od daty ukazania się danego numeru pisma na rynku (w sprzedaży detalicznej). Reklamacje będą rozpatrywane przez WDL maksymalnie w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji, a informacja o decyzji zostanie wysłana na adres email zgłaszającego wskazany w reklamacji lub listowny w przypadku braku podania przez zgłaszającego reklamację adresu email.
 4. Postępowanie reklamacyjne odbywać się będzie zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 (Dz. U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176).
 5. Decyzja WDL co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.
 6. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie powszechnym.
 • §9. Dane osobowe
 1. Przetwarzanie danych Zamawiającego odbywa się w zakresie określonym przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 2. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe podane przez Zamawiającego, w szczególności imię, nazwisko, adres email, numer telefonu, jest Wrocławski Dom Literatury z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Przejście Garncarskie 2.
 3. Składając zamówienie Zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie przez WDL swoich danych osobowych niezbędnych do realizacji praw i obowiązków Zamawiającego wynikających z Regulaminu. Każdy Zamawiający oświadcza, iż wyraża zgodę na otrzymywanie od WDL informacji handlowych, min. na udostępniony przez siebie adres e-mail.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Zamawiającego i skutkuje usunięciem złożonego zamówienia.
 5. Zamawiającemu przysługuje prawo wglądu i aktualizacji danych dotyczących jego osoby w każdym czasie, a także prawo do żądania usunięcia danych.
 • §10. Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o prawach konsumenta.
 2. WDL zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, pod warunkiem że nie naruszy to już nabytych praw Zamawiającego (chyba, że zmiany wynikają z obowiązujących przepisów prawa). O każdorazowej zmianie WDL poinformuje Zamawiających co najmniej na 14 dni przed wprowadzeniem zmian. Złożenie zamówienia na prenumeratę przez Zamawiającego po wprowadzeniu zmian w Regulaminie będzie równoznaczne z wyrażeniem przez niego akceptacji na wprowadzone przez WDL zmiany, przy czym do zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie zmian zastosowania mają dotychczasowe postanowienia Regulaminu.
 3. Regulamin niniejszy obowiązuje od dnia 1 grudnia 2023 roku.

Załącznik nr 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY PRENUMERATY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Imię i nazwisko konsumenta: ……………………………………………….. Adres: ……………………………………………….. ……………………………………………….. ……………………………………………….. Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U., poz. 827 ze zm.) odstępuję od umowy prenumeraty „Notatnika Teatralnego”: zawartej dnia ………………………. z Wrocławskim Domem Literatury z siedzibą we Wrocławiu ul. Przejście Garncarskie 2.

Bądź na bieżąco!
Zapisz się do newslettera

Jeśli chcesz otrzymywać informacje dotyczące najnowszych aktualności i numerów Notatnika Teatralnego, zostaw swój adres.

Twój e-mail został zapisany